<<ดาวน์โหลดใบสมัคร>>

<<ดาวน์โหลดระเบียบการ>>

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์               

ระเบียบการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551

---------------------------------------------

            ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ในระดับ ป.4 –.6 และ ม.1-.3 ขึ้น
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจ ตระหนักในการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนมากขึ้น โดยจัดสอบเฉพาะประเภทบุคคล แบ่งการสอบออกเป็น 2 ระดับดังนี้

1.ระดับที่รับสมัครสอบ

ช่วงชั้นที่ รับสมัครเฉพาะ ป.4,.5 และ ป.6
นักเรียนที่สิทธิ์สมัครสอบต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ป.4-.6  ทั้งนี้ต้องมีใบรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน           
 

    ช่วงชั้นที่ 3   รับสมัครเฉพาะ ม.1,.2  และ ม.3
    นักเรียนที่สิทธิ์สมัครสอบต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.1-.3  ทั้งนี้ต้องมีใบรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน

2.ลักษณะข้อสอบ

    เนื้อหาหลักสูตรในช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่3 ตามหลักสูตรสูตรกระทรวงศึกษาธิการฉบับปัจจุบัน  โดยข้อสอบมี 2 ตอน

                          ตอนที่ เป็นข้อสอบปรนัย                        35   ข้อ     ข้อละ 2 คะแนน    รวม 70 คะแนน

         ตอนที่ เป็นข้อสอบอัตนัยชนิดเติมคำตอบ 10 ข้อ     ข้อละ 3 คะแนน    รวม 30 คะแนน

                                                                                          คะแนนรวม  100 คะแนน

3.การสมัครสอบ                

โรงเรียนที่มีความประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าสอบแข่งขันให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2551  ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551  
โดยอาจส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองก็ได้โดยเสียค่าสมัครคนละ 
40  บาท

                        3.1  สมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งมายัง  นางสาวสมจิต         โกศลวัฒนา

                                                                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                                                                โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

                                                                อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์   31000

                        3.2  การสมัครด้วยตนเอง สมัครได้ทุกวันในเวลาราชการที่ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 รงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

   4.กำหนดวันสอบ

            - ดูแผนผังห้องสอบในวันที่ 28  พฤศจิกายน  2551  ณ สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
            - การสอบจะมีขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน  2551  เวลา 9.00- 11.30 .

5.สนามสอบ

            อาคาร 1,อาคาร 2 ,อาคาร 3 ,อาคาร 4 และอาคาร 5 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

6.รางวัล

            - รางวัลที่ 1 เกียรติบัตร                        เงินรางวัล   2,000  บาท

            - รางวัลที่ 2 เกียรติบัตร                        เงินรางวัล  1,500  บาท

            - รางวัลที่ 3 เกียรติบัตร                        เงินรางวัล  1,000  บาท

            - ลำดับที่ 4-10  ได้รับเกียรติบัตร         เงินรางวัล    200   บาท

            - ลำดับที่ 11-50  ได้รับเกียรติบัตร

7.การประกาศผลสอบและพิธีมอบรางวัล

      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ จะประกาศผลสอบภายในวันที่ 16 ธันวาคม  2551 

โดยจะแจ้งผลการสอบทางอินเทอร์เน็ต (www.bp-smakom.org หรือติดประกาศ ณ สนามสอบ หน้าอาคาร 5   และจะแจ้งวันมอบรางวัลไปพร้อมด้วย